Het verlies van de oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland relatief hoog. De biologische diversiteit van Nederland ligt nog onder het EU-gemiddelde, meer dan 80% van de oorspronkelijke biodiversiteit is hier verdwenen. Wereldwijd is ongeveer 30% van de oorspronkelijke biodiversiteit verdwenen, in de EU is de teruggang aanmerkelijk verder gevorderd, gemiddeld is 65% van de biodiversiteit verdwenen.

EssentieelHoe belangrijk is behoud van biodiversiteit?.greenlink
Biodiversiteit is essentieel voor het leven op aarde, zo zorgt een veelzijdigheid aan planten weer voor een veelzijdigheid aan dieren. De variatie aan plantsoorten, diersoorten en ecosystemen in de wereld is niet alleen voor veel mensen van grote emotionele en culturele waarde, diversiteit zorgt er ook voor dat onze omgeving beter is opgewassen tegen veranderingen.

Milieu
Biodiversiteit daalt de laatste jaren 1000x sneller dan natuurlijk. Dit heeft effect op onze omgeving, ons voedsel, ons klimaat, onze economie en dus op de toekomst van onze planeet. Nu kunnen wij in ons werk, leefomgeving en gedrag een bijdrage leveren aan een beter milieu. De slogan ‘een beter milieu begint bij jezelf’ is daarmee steeds actueel. Behoud van biodiversiteit zal de komende jaren meer maatschappelijk aandacht vergen. Past dit onderwerp in uw bedrijfsvisie?

Politiek
Maar wat doet de politiek aan de afname van de biodiversiteit? In 2015 is een Europese verordening van kracht over preventie en beheer van invasieve exoten zoals dieren, planten, schimmels of micro-organismen. In de verordening zijn regels vastgesteld om de negatieve gevolgen van zowel de opzettelijke als onopzettelijke introductie en verspreiding van exoten te voorkomen of te beperken. Het betreft 49 invasieve exoten die op de Unielijst geplaatst zijn omdat ze in delen van de EU schade toebrengen (of dat in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan doen) aan de biodiversiteit en/of ecosysteemdiensten. Men mag onder andere geen handel drijven met een soort die op de Unielijst staat.

Bescherming flora en faunaHoe belangrijk is behoud van biodiversiteit?.greenlink
Sinds dit jaar hebben we de Wet Natuurbeheer (voorheen flora en faunawet, bosbeheer en de Natuurbeschermingswet 1998). Een belangrijk doel is het behoud van diversiteit. Bij werkzaamheden in particulier of openbaar groen heeft u wellicht te maken met beschermende flora en fauna. Heel vaak gaan werkzaamheden in het groen en de bescherming van soorten prima samen. Bijvoorbeeld bij het kappen van bomen waar bewoonde vogelnesten zijn of het baggeren van sloten met beschermende vissen (grote modderkruiper) of krabbenscheer heeft u te maken met verbodsbepalingen soortbescherming.

Gedragscode
Bij het aantreffen van beschermde soorten, of rust en verblijfplaatsen van beschermde soorten dient u een goedgekeurde gedragscode m.b.t. de verrichte werkzaamheden toe te passen. Bij toebrengen van onvermijdelijke schade moet een ontheffing bij de provincie aangevraagd worden. Gemeenten, Provincies, Waterschappen en andere organisaties hanteren specifieke goedgekeurde gedragscodes en vragen bij bestekken naar een certificeringsplicht van de inschrijvende organisatie.

Cursus
Om u te helpen met de implementatie van de Natuurbeschermingswet biedt Plant Care Education een 2-daagse cursus in Alphen aan den Rijn aan. Niveau 1 is gericht op de uitvoerende medewerkers en geeft aan hoe de wet toegepast dient te worden met herkenning van de meest voorkomende beschermende fauna.
Niveau 2 is gericht op teamleiders en uitvoerders met leidinggevende/controlerende functies bij het uitvoeren van werkzaamheden. Men leert alle vaardigheden op niveau 1 en richt zich daarnaast op het schrijven van een werkinstructie.

Margareth van der Horst
Plant Care Education


Lees hier de NIEUWSTE nieuwsbrief van Margareth van der Horst van Plant Care Education

nieuwsbrief.greenlink

Nieuwsbrief december 2017: