Nieuwsbrief voorjaar 2017

1. Unielijst  Invasieve soorten

In 2014 is de Europese verordening tegen invasieve exoten aangenomen. De Unielijst Invasieve Uitheemse soorten is vanaf 3 augustus 2016 van kracht in alle lidstaten binnen de EU. Dit betekent dat de soorten op deze lijst vanaf dat moment niet meer voor commerciële doeleinden gekweekt of verhandeld mogen worden.

In de  lijst staan 37 planten- en diersoorten, waarvan de impact op het leefmilieu door een gecoördineerde aanpak in Europa verminderd kan worden. Ze zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe soorten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit in Europa. Op 19 juni zal een nieuwe uitbreiding van de lijst plaatsvinden.

Welke planten soorten zijn  in de Unielijst opgenomen?

Oever en waterplanten

De meeste invasieve exotische plantensoorten zijn oever- en waterplanten. Deze soorten zorgen voor veel overlast omdat ze sterk woekeren en moeilijk te bestrijden zijn. Hierdoor ontstaan zeer dichte (drijvende) vegetaties die het onderliggende water verduisteren. Inheemse planten- en diersoorten worden verdrongen door zuurstoftekort in het water. Door het belemmeren van de waterafvoer neemt de kans op wateroverlast toe.

Lees meer>>>

Planten die op het land voorkomen:

Lees meer>>>

 

Uitbreiding lijst invasieve soorten

Voor de eerste uitbreiding van de lijst zal op 19 juni a.s.  gestemd worden. Daarop staan 9 planten soorten en 3 diersoorten.

Bij de planten gaat het om  Asclepias syriaca, Gunnera tinctoria, Heracleum mantegazzianum, Impatiens glandulifera, Microstegium vimineum, Pennisetum

Protest tegen deze lijst

Deze uitbreiding ontvangt veel kritiek vanuit vakorganisaties als LTO, Anthos en Plantum. Zij hebben een jurist Europees recht, opdracht gegeven om te beoordelen of de beslissingscriteria van de opgenomen soorten voldoende gefundeerd is. Hun mening is dat de exoten die opgenomen zijn in de lijst niet of onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn, wat wel een vereiste is. Over de uitkomst houden we je op de hoogte.

 

2. Xylella, quarantaine bacterie

De quarantaine bacterie Xylella fastidiosa is voor het eerst in Zuid/Italiaanse olijfbomen gevonden en daarna in Frankrijk, Duitsland en op de Spaanse eilanden Mallorca en Ibiza.

Binnen de Europese commissie wordt hard opgetreden om te voorkomen dat deze bacterie zich kan vestigen. In delen van Zuid en Noord Amerika veroorzaakt deze bacterie problemen in diverse teelten. Volgens de NVWA is de kans groot dat Xylella via import van besmet materiaal ook in Nederland wordt gevonden. De impact van een besmet materiaal in Nederland zal groot zijn omdat in een zone van 10 km alle waardplanten vernietigd worden en het handelsverkeer wordt in die zone 5 jaar belemmerd.

Deze bacterie is in verschillende varianten aangetroffen. In Italië op olijf, kers, acacia, vuilboom (rhamnus), mirte (Myrthus communis), brem (cytisus) vleugeltjesbloem (Plygala myrthifolia), rozemarijn ( Rosmarinus) en maagdenpalm (Vinca). In Frankrijk is de bacterie gevonden in vleugeltjesbloem en in rozenpelargonium (Pelargonium graveolens). De bacterie wordt overgebracht door cicade.

De bacterie kent ruim 300 waardplanten. Een lijst met EU waardplanten wordt regelmatig bijgewerkt en is te vinden op de website van de Europese Commissie. Voor meer informatie over waardplanten ga naar http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en

 

Symptomen

De symptomen variëren per gewas. Afstervende takken, bruine bladranden, bruine plekken met afstervend bladweefsel en bladvergeling. Planten kunnen ook lang besmet zijn zonder dat symptomen zichtbaar zijn. Veel waardplanten vertonen nooit symptomen.

Kenmerken

Lees meer>>>

Bestrijding 

Er zijn geen chemische gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar tegen Xylella. Biologische bestrijding van de bacterie of de drager van de bacterie biedt wellicht op termijn mogelijkheden. Tot op heden heeft dit echter nog geen succes opgeleverd. Ook het injecteren van bomen met antimicrobiële stoffen heeft nooit iets opgeleverd.

Zorgvuldigheid bij Greenlink

Greenlink is zich zeer bewust van bovengenoemde risico´s. Om die reden is de import beperkt tot vaste relatie uit Zuid Spanje.Greenlink werkt uitsluitend met leveranciers die aangesloten zijn bij de NAK tuinbouw. Voor het handelsverkeer binnen de EU is het plantenpaspoort nodig. Iedere waardplant heeft een paspoortplicht (op soortniveau). Het doel van het paspoort is track en trace. Waar komt de plant vandaan en waar gaat hij naar toe.  Zorg als hovenier dat u volgens deze regels planten aankoopt: vertrouwt u de herkomst niet, doe geen zaken.

 

3. Jaaradvieskaart

Greenlink geeft haar klanten de mogelijkheid tot het kopen van een Jaaradvieskaart. Met deze kaart heb je altijd actuele kennis voorhanden op het gebied van ziekten en plagen en op het gebied van de regel- en wetgeving m.b.t. gewasbescherming. Hierdoor kun je je klanten vlot en juist helpen en kun je problemen gericht oplossen en voorkomen.

Wat houdt deze Jaaradvieskaart in?

  • Je ontvangt drie maal per jaar (voorjaar, zomer en najaar) een technische nieuwsbrief met actuele informatie over ziekten en plagen en de laatste ontwikkelingen van de regel- en wetgeving aangaande gewasbescherming en bestrijdingsmiddelen. Dit alles specifiek voor de hoveniers en groenvoorzieners.
  • Je kunt tot 3 maal per jaar gratis gebruikmaken van de service vraagbaak. Mocht er een bezoek op locatie nodig zijn dan worden deze kosten wel doorberekend. Dit zal vooraf met je besproken worden. Antwoorden worden altijd per mail naar je toegezonden.

De Jaaradvieskaart kunt u via de webshop aanschaffen voor € 79,50 excl. B.T.W.

 

4. Spuitlicentieverlengingen en cursus Wet Natuur Beheer

De ontwikkelingen in de gewasbescherming gaan door.  Plant Care Education biedt actuele onderwerpen voor de hoveniersector over alternatieven voor onkruidbestrijding op verharding, gezonde bodem verkrijgen en behouden, biologische bestrijding in tuinen….

Plant Care Education biedt i.s.m. IPC cursus Wet NatuurBeheer ( voorheen Flora en Fauna) voor niveau 1 en 2.

Voor meer informatie ga naar http://www.plantcareeducation.nl/cursus-flora–en-faunawet.html

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om met vakgenoten ervaringen uit te wisselen.

Voor inschrijving ga naar http://www.plantcareeducation.nl/licentie-verlenging.html