1. Glyfosaat krijgt nog 5 jaar van de EU.
Het verbod van glyfosaat en alle andere middelen op verhardingen blijft van kracht. Op open (grind, schelpen, gravel….), half open (klinkers, stoeptegels….) en gesloten verhardingen (beton, asfalt) is momenteel geen enkel middel toegelaten. Er zijn geen biologische, ecologische of chemische middelen toegelaten bij voorgenoemde verhardingen. De uitzonderingen op dit besluit blijven bestaan: spoorwegen, vliegvelden, specifieke terreinen van de industrie en defensie.

2. Verbod gebruik gewasbeschermingsmiddelen in ‘niet landbouw’ toepassingen
Tot op heden geen berichten ontvangen over het verbod van gewasbeschermingsmiddelen in de groenvoorziening en hoveniersbranche. Het voorgenomen verbod treft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw en dus zowel alle chemische als alle biologische middelen.

Nefyto (branche organisatie van fytofarmacie) en Artemis (branche organisatie van producenten van biologische bestrijding) vinden het verbod onrechtmatig, ongegrond en onwenselijk en hebben daarom besloten een juridische procedure tegen de Staat te starten. De dagvaarding is op 12 oktober 2017 uitgebracht.

Lees meer…

3. Spuitlicentie verlengen ja of nee?
Gezien bovengenoemde ontwikkelingen is het verstandig om het pasje te verlengen. Het opnieuw verkrijgen van een pas kost geld (ongeveer 500 euro ex B.T.W.) veel tijd en moeite. De eisen voor het behalen van een nieuw pasje zijn aanzienlijk verzwaard.

Invasieve planten en enkele schadelijke insecten mogen chemisch worden bestreden met gewasbeschermingsmiddelen wanneer dit noodzakelijk is voor de bescherming van de gezondheid van mens, dier of milieu.
Zie hieronder de lijst:

Lees meer…

Kijk naar de planning voor het verlengen van uw spuitlicentie.

Tijdens deze bijeenkomsten kunt u kennis op doen over diverse thema’s als bodemgezondheid, niet chemische bestrijding op verhardingen en zonder chemie tuinen aanleggen en onderhouden. Deze kennis is actueel, relevant en nuttig voor uw bedrijfsvoering. Plant Care Education biedt uitgebreide thema’s om uw kennis te vergroten.

4. Wet Natuurbescherming voorheen Flora en Fauna wetgeving
Iedereen in Nederland (en in E.U landen) dient rekening te houden met de wetnatuurbescherming.

Sinds dit jaar hebben we de Wet Natuurbeheer (voorheen flora en faunawet, bosbeheer en de Natuurbeschermingswet 1998). Een belangrijk doel is het behoud van diversiteit. Bij werkzaamheden in particulier of openbaar groen heeft u wellicht te maken met beschermende flora en fauna. Heel vaak gaan werkzaamheden in het groen en de bescherming van soorten prima samen. Bijvoorbeeld bij het kappen van bomen waar bewoonde vogelnesten zijn of het baggeren van sloten met beschermende vissen (grote modderkruiper) of krabbenscheer heeft u te maken met verbodsbepalingen soortbescherming.

Bij het aantreffen van beschermde soorten, of rust en verblijfplaatsen van beschermde soorten dient u een goedgekeurde gedragscode m.b.t. de verrichte werkzaamheden toe te passen. Bij toebrengen van onvermijdelijke schade moet een ontheffing bij de provincie aangevraagd worden. Gemeenten, Provincies, Waterschappen en andere organisaties hanteren specifieke goedgekeurde gedragscodes en vragen bij bestekken naar een certificeringsplicht van de inschrijvende organisatie.

Om u te helpen met de implementatie van de Natuurbeschermingswet biedt Plant Care Education een 2-daagse cursus in Alphen aan den Rijn aan. Niveau 1 is gericht op de uitvoerende medewerkers en geeft aan hoe de wet toegepast dient te worden met herkenning van de meest voorkomende beschermende fauna.

Niveau 2 is gericht op teamleiders en uitvoerders met leidinggevende/controlerende functies bij het uitvoeren van werkzaamheden. Men leert alle vaardigheden op niveau 1 en richt zich daarnaast op het schrijven van een werkinstructie.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met
Margareth van der Horst
06-38281592
info@plantcareeducation.nl